Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Projekt pn.: „Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Numer projektu: RPDS.06.03.01-02-0086/17

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.01-02-0086/17-00 z dnia 28/12/2018 r.

Wartość projektu: 2 495 708,41 zł

Wartość dofinansowania: 2 352 867,90 zł

Cel projektu: Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych.

 

Projekt realizowany będzie w centrum Milicza, w sąsiedztwie Rynku i ul. Szewskiej, na obszarze rewitalizowanym zgodnym z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Obszar objęty projektem wpisany jest do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Zakres rzeczowy obejmuje:
• adaptację obiektów i powierzchni tzw. „Starej Rzeźni” i wyposażenie pomieszczeń
• remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 17 i dostosowanie korytarza
• remont ulicy Szewskiej jako ciągu komunikacyjnego bezpośrednio prowadzącego do obiektu.
Budżet projektu obejmuje także studium wykonalności, nadzór budowlany i ekspercki, promocję.

Projekt uwzględnia działania na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. dostosowanie wejścia i toalet, montaż windy. Teren przyległy do budynku będzie pozbawiony barier architektonicznych i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji projektu budynek Starej Rzeźni będzie miejscem integracji społecznej oraz wydarzeń kulturalnych. Budynek przy Rynku 17 umożliwi udostępnienie Starej Rzeźni od strony Rynku. W związku z czym projekt przyczyni się do nadania obiektom nowej funkcji społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Efektem projektu będzie: rewitalizacja obszaru o pow. 0,21 ha, wsparcie 2 obiektów infrastruktury, wzrost zatrudnienia-1 EPC, przebudowanie 0,12 km drogi, 1 obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Liderem projektu jest Gmina Milicz. Partnerzy: Fundacja Merkury, Stowarzyszenie Abstynenckie „Abstynent”, Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 17

 

 

www.mapadotacji.gov.pl[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content