Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]Projekt pn.: „Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta” realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Numer projektu: RPDS.03.04.01-02-0006/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.03.04.01-02-0006/16-00 z dnia 31/01/2018 r.

 

Wartość projektu: 963 148,97 zł

Wartość dofinansowania: 818 675,97 zł

Cel projektu: zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności poprzez budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Milicz

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej przy rzece Barycz oraz jej połączenie z istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu.

W okolicach Milicza znajduje się największe w Europie stawy hodowlane, które są miejscem lęgowym dla wielu rzadkich gatunków ptactwa wodnego i nie tylko. Około 90 % powierzchni gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego utworzonego z myślą o ochronie terenów leśnych i stawowych. Analizowany teren znajduje się przy rzece Barycz. Obecnie tereny zielone przy rzece są nie zagospodarowane. Aby zwiększyć dostępność przewiduje się połączenie ich z otoczeniem za pomocą ciągu pieszo-rowerowego, ścieżek rowerowych jak i dróg dojazdowych.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków poruszania się na rowerze w mieście, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, popularyzacja roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu, poprawa jakości życia przez zwiększenie swobody wyboru środka transportu.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu stanowią niezbędny element poprawności wykonania inwestycji. Ścieżka zaprojektowana zostanie zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także według Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – załącznik do uchwały nr 1987/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content